O Nas

- Nasza Misja -

Alija nadzieją i drogą do nowego życia w Izraelu.

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy głosem osób, które chcą wzbudzić zainteresowanie polskiego społeczeństwa sprawami Państwa Izrael. Mając na uwadze dobro narodu żydowskiego, będziemy się dzielić opiniami, które są pozbawione uprzedzeń. Chcemy nawiązywać do dobrych tradycji stosunków polsko-żydowskich, opartych na wzajemnym szacunku i przenikaniu się obu kultur na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Pamiętając tragedie Holocaustu, pragniemy stać po stronie życia w stosunku do narodu, jeszcze tak niedawno odrzuconego i osamotnionego. Dziś mamy nową sytuację. Państwo Izrael znowu istnieje na mapie świata, choć zmaga się z trudnymi aspektami swego bezpieczeństwa, izolacją i brakiem akceptacji dla działań koniecznych do przetrwania. Niemniej rozwija się prężnie i nadal przyjmuje swoich powracających obywateli. Chcemy w twórczy sposób przyczyniać się do kształtowania historii obu narodów, wspomagając te działania, które budują pozytywny ich odbiór.

“Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.”

“Nie ma już tych miasteczek. Przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą braterstwo i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.”

Antoni Słonimski „Elegia miasteczek żydowskich”

Cele

Chcemy w twórczy sposób przyczyniać się do kształtowania historii Polski i Izraela, wspomagając te działania, które budują pozytywny ich odbiór.

Fundacja przyjęła za swoje zadania:

 • Wzbudzanie zainteresowania społeczeństwa polskiego sprawami Państwa Izrael, oraz aspektami jego egzystencji i dobra.
 • Udostępnianie informacji, opinii i faktów umożliwiających głębsze zrozumienie skomplikowanych zagadnień Państwa Izrael.
 • Popieranie najlepszych tradycji i kontaktów polsko-żydowskich.
 • Propagowanie społeczno-kulturowych aspektów obu krajów.
 • Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i innych grup społecznych odnośnie historii obu narodów, ich obecnych losów i dróg obopólnego wsparcia, oraz sposobów budowania właściwych zachowań i postaw.
 • Wsparcie i praktyczna pomoc dla potrzebujących, oraz procesu Aliyah tj. imigracji ludności żydowskiej do współczesnego Państwa Izrael.
 • Propagowanie duchowego dziedzictwa żydowskiego.

Article 5

The Foundations adopts the following tasks and purposes:

 • Causing the interest in the Polish society in the matters of the State of Israel, and aspects of its existence and welfare.
 • Sharing information, opinions and facts allowing for better understanding of complicated issues of the State of Israel.
 • Supporting the best Polishg-Jewish traditions and contacts.
 • Promoting social and cultural aspects of both countries.
 • Supporting the education of children, young people, and other social groupsw regarding the history of both nations, their current history and ways of mutual support, and methods of constructing correct behaviours and attitudes.
 • Practical assistance foir those in need, and Aliyah process, namely immigration of Jewish people to Israel.
 • Promoting the Jewish spiritual heritage.

Historia

Pierwsze działania jako grupa podjęliśmy w czerwcu 2011 roku. W naszej petycji do Pana Ministra Sikorskiego zaapelowaliśmy o bardziej przyjazne i obiektywne stanowisko naszego rządu w sprawie powrotu Izraela do granic z 1967 roku. Petycja ta dotarła również do Pana Prezydenta, oraz Pana Premiera RP.

W tym czasie zwróciliśmy również uwagę polskiego społeczeństwa na sprawę (więzionego jeszcze wtedy) Gilada Szalita, którego uwolnienie wkrótce mogliśmy świętować.

14 maja 2012 roku Fundacja Simkha-Dom została zarejestrowana w rejestrze krajowym KRS: 0000420746 i dzięki temu zostały otwarte przed nami większe możliwości działania.

Chcemy skończyć z przekazywaniem jedynie historii śmierci i zagłady dla narodu Izraelskiego na terenach Polski i dołączyć do tych, którzy przynoszą w to miejsce barwy Życia. Chcemy, jak najbardziej obiektywnie spojrzeć na sytuację Izraela, oraz w jak najbardziej rzeczywisty sposób przynieść ten obraz Polskiemu odbiorcy, jak również obywatelom innych narodów. Od roku 2015 nasze wysiłki koncentrują się na wspieraniu procesu emigracji, tzw.aliji, zarówno w Polsce, Europie jak i w Izraelu. Podjęliśmy też współpracę z innymi międzynarodowymi fundacjami, które mają w tym zakresie duże doświadczenie. Wierzymy, ze przełoży się to na wiele praktycznych działań w kierunku pomocy tym, którzy patrzą na Izrael, jak na swoją ojczyznę.

Od około trzech lat jesteśmy zaangażowani w aspekty tego procesu w ramach projektu Alijah rok 2020. Zależy nam na kształtowaniu pozytywnych postaw do procesu aliji, jak również zapewnieniu praktycznej pomocy w dotarciu Żydów do swojego ‘Domu’, naświetlając postawy tych, którzy w przeszłości wpłynęli na losy Izraela: “Sprawiedliwych Wśród Narodów.”